Arengukava

Arengukava strateegiline raamistik (uuendatud 22.07.2019):

1. Sissejuhatus

Vormsi on ainulaadne paik ja unikaalne saar Läänemeres. Siin kohtuvad imeline loodus, põnev ajalugu ja omanäolise kujunemislooga kultuuritraditsioonid. Vormsi valla arengu nurgakiviks on ühtehoidev, ettevõtlik ning oma pärandit ja elukeskkonda väärtustav kogukond.

Ajalooliselt on Vormsi huvitav ja omapärane Eesti väikesaar, mis erineb teistest saartest põliselanikkonna ja ühtse kultuurilise tausta puudumise tõttu. Kuni Teise maailmasõjani elasid Vormsi saarel rannarootslased, kellel oli oma keel, kultuur ja elulaad. 1934. aastal elas Vormsil 2393 rootsalast ning 122 eestlast. Teise maailmasõja käigus vahetus saare elanikkond suures osas, kuna sõja käigus toimus rootslaste emigreerumine ja Vormsile asusid elama uued elanikud erinevatest Eestimaa paikadest. Uute elanike sisseränne saarele toimus ka 1960-ndatel ja 1970-ndatel aastatel.

Käesolev strateegia Vormsi 2030 on jätk Vormsi valla arengukavale aastateks 2011-2025. Arengukava koostamisel on lähtutud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse nõuetest. Arengukava koostamisel osales ligikaudu 100 vallaelanikku, korraldati avalikke arutelusid ja kohtumisi eri huvigruppide esindajatega. Kõik dokumendi koostamisega seotud materjalid avaldati veebilehel www.vormsi2030.ee, mille kaudu oli võimalik elanikel saata täiendavaid kommentaare ja ettepanekuid. 

2. Vormsi tulevikuvisioon 2030

Vormsi on elujõulise ja ühtehoidva kogukonnaga ning parimat elukeskkonda pakkuv saar oma looduse, rahu ja turvalisusega - omanäoline saar Läänemeres.  

Vormsi arengumudel visioonini jõudmiseks:
3. Vallajuhtimise põhimõtted

Kaasatus – Vormsi olulisim tugevus on tema inimesed ja ühtehoidev kogukond. Vormsi on piisavalt väike, et kaasata kaalukate otsuste langetamisel aruteludesse kõiki osapooli ja tagada vallajuhtimise läbipaistvus. Kohtumised vallarahvaga ja tihe infovahetus on regulaarsed ja avatud kõikidele huvilistele, kes soovivad saare arengusse panustada.

Tasakaalustatus – vormsilased mõistavad oma vastutust looduse, kultuuritraditsioonide ja kogukonna püsimise ees. Otsuste tegemisel kaalutakse nende mõju inimestele, loodusele ja kultuuripärandile, sest väikesel saarel võivad üksikud otsused omada pöördumatut mõju kogu ainulaadsele ökosüsteemile.

Järjepidevus ja uuenduslikkus – Vormsil teatakse, et traditsioonid ja innovatsioon ei ole vastandlikud, vaid üksteist toetavad. Saarel väärtustatakse unikaalset pärandit ja traditsioonilist elulaadi, samal ajal mõistetakse uute tehnoloogiate ja e-lahenduste olulisust, et pakkuda tänapäevaseid võimalusi keskustest eemal.

4. Strateegilised eesmärgid

Selleks, et jõuda parima elukeskkonnaga elujõulise Vormsini, tuleb saavutada 8 strateegilist eesmärki:

1: Vormsi looduskeskkond on hoitud ja erinevate valdkondade arendamisel lähtutakse ökoloogilise tasakaalu hoidmisest.

Vormsi looduskeskkonna kaitsmine ei ole eesmärk omaette, vaid kogu Vormsi arendamist läbiv küsimus ning valikute lähtekoht. Nii kavandamisel kui ka plaanide elluviimisel lähtutakse põhimõttest, et tegevustega kaasneks keskkonnale võimalikult väike kahjulik mõju. Väiksele kogukonnale võib keskkonnaseisundi halvenemine mõjuda äärmiselt valusalt, mõjutades oluliselt mitte ainult elukeskkonda, aga ka kultuuripärandi säilimist ja turismisektori elujõulisust. Igal inimesel, ettevõttel ja organisatsioonil on oma roll keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisel ja säästliku eluviisi rakendamisel.

2: Vormsil on võimalik omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust.

Vormsi kool on kogukonna kestlikkuse alustala. Kui kaob kool, kaovad ka noored pered lastega. Kooli olemasolust üksi ei piisa, vajalik on tagada pakutava hariduse kvaliteet ja mitmekülgsus. Vormsi Lasteaed-Põhikooli missiooniks on olla parim paik õppimiseks, seda võimaldab kooli tihe sidumine saare ja kogukonnaga, kaasates koolielu arendamisel aktiivselt nii lapsevanemaid, vilistlasi kui ka saareelanikke. Tugeva hariduse tagavad targad ja motiveeritud õpetajad.

3: Vormsil on soodsad tingimused keskkonnasõbraliku ettevõtluse ja turismi arenguks.

Valla roll ettevõtluse arendamisel on toetav ja soodustav. Valla eesmärk on luua tingimused, kus ettevõtjatel oleks lihtne töökohti luua ja loodusressursse säästlikult kasutavat majandustegevust edendada. Selleks on kriitilise tähtsusega vajaliku infrastruktuuri olemasolu, sh on Vormsis tagatud kiire ja stabiilne internetiühendus üle kogu saare, mis võimaldab saarel tegutseda kõrget lisandväärtust loovatel ettevõtjatel. Turism on Vormsi arengus võtmekohal, saarel pakutakse kvaliteetset turismiteenust. Ennekõike ootab Vormsi külla loodus- ja kultuurituriste, inimesi, kes hindavad vaikust ja rahu, mida saarel pakkuda on. Saarel tegutsevad ettevõtjad teevad omavahel tihedat koostööd, et pakkuda külalistele unustamatut kogemust, sealjuures tehes seda säästlikult ja keskkonnateadlikult. Vormsit tuntakse kui eripärast ning keskkonnateadlikku sihtkohta.

4: Vormsil on elanike vajadusi arvestavad transpordiühendused.

Mitmekülgsed, turvalised ja paindlikud transpordilahendused on saareelanike jaoks elulise tähtsusega. Praamiliiklus peab toetama elu saarel, mitte dikteerima saare arenguvõimalusi. Kõike olulisem on tagada tipphooajal piisava üleveomahu olemasolu, mis võimaldaks liigelda nii kohalikel elanikel kui teenindada ettevõtjaid ja turiste. Pikas perspektiivis on eesmärgiks vähendada oluliselt saare autostumist. Vormsi on just paraja suurusega, et pakkuda külalistele alternatiivseid liikumisvõimalusi.

5: Vormsilastele on tagatud kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus.

Sõltumata asukohast on kohaliku omavalitsuse kohustus tagada oma kodanikele avalike teenuste kättesaadavus vajalikus mahus ja kvaliteedis. Saarel peaks olema hea elada kõikidel inimestel, nii noortel kui vanadel. Vormsi saar on kvaliteetne paik elamiseks, siin on inimestele tagatud nii turvalisusega seotud kui ka sotsiaal- ja tervishoiuteenused.

6: Vormsil tuntakse ja väärtustatakse kultuuripärandit ning saarel on vilgas kultuurielu.

Vormsi on kultuuri täis saar, siinne eestirootsi kultuuripärand on ainulaadne ja oma erilise kujunemisloo tõttu huvipakkuv külalistele lähemalt ja kaugemalt. Vormsilased hindavad ja väärtustavad oma kultuuripärandit, see on põimitud inimeste igapäevaellu ja kooliprogrammidesse. Vormsi Talumuuseum teeb hindamatut tööd kultuuripärandi tutvustamisel ja vahendamisel. Lisaks kultuuripärandile on saareelanikel ja külalistel võimalik osa saada paljudest kultuurisündmustest – kontsertidest, teatrietendustest ja filmilinastustest. Vormsi ei ole muuseumieksponaat, vaid elav ja arenev kultuuriruum.

7: Tugev kogukond toetub kaasavale juhtimisele ja omaalgatuse toetamisele.

Tugev saar eeldab tugevat, ühtehoidvat ja usaldavat kogukonda. Elujõulise kogukonna eelduseks on rahvastiku juurdekasv, aktiivne osavõtt valla tegevustest ja igakülgne omaalgatuse toetamine. Vallas elavad ja saarel maad omavad inimesed omavad tihedat kontakti Vormsi kogukonnaga, nad on vallategemistest pidevalt informeeritud ja aktiivselt valmis omalt poolt panustama. Väike kogukond kannab hoolt selle eest, et otsuste langetamine oleks läbipaistev ning põhineks erinevatelt osapooltelt kogutud arvamustele.

Arengukava viimase tööversiooni leiate siit.